TJÄNSTER

PSYKOTERAPI

Få stöd genom familjeterapi, parterapi & individuella samtal.

HANDLEDNING/KONSULTATION

Utveckla det praktiska arbetet/yrkeskunskapen på din arbetsplats.

UTBILDNING

För dig som vill utbilda dig i de systemteoretiska teorierna & dess praxis.

Välkommen

Jan Pålsson AB är ett enmansföretag där jag, Jan Pålsson, arbetar med mänsklig utveckling och förändring. Mina erfarenheter av möten med människor gör att jag alltmer tänker att samtalet är en förutsättning i arbetet med att finna vägar som leder framåt. Det dialogiska samtalet ger människan en känsla av mening och en tro på livets möjligheter oavsett om det gäller det privata livet eller arbetslivet.

Vi människor är sociala varelser som är beroende av varandra. Vi kan hjälpa och stötta varandra men vi kan också skada varandra. Det goda samtalet är ett samtal människor mellan där vi utvecklas och växer tillsammans. Detta sker bara i en trygg säker miljö. Det är i en sådan miljö jag som professionell vill möta människor för samtal. Den dialogiska formen av samtal är jämlik till sin karaktär och genial i sin enkelhet. Konsten är att hitta fram till den.

LÄS MER OM MIG & HUR JAG ARBETAR

Det goda samtalet ...

I det dialogiska samtalet är det meningen att de som pratar ska få möjligheten att formulera sig på det sätt som passar dem bäst. De ska också få möjlighet att lyssna till andra på ett sätt som de tidigare inte kunnat göra. Alla som är inbegripna i samtalet får på så sätt mer kunskap om sig själv och om andra. Denna ömsesidiga process leder till nya tankar och känslor, förändring och personlig utveckling. Det kan låta enkelt, kanske rent av naivt. Tänk efter, på ett sätt är det enkelt och självklart. All erfarenhet visar att det goda samtalet är det utvecklande samtalet oavsett om det sker i privatlivet eller i yrkeslivet.
Det som kan vara besvärligt är att skapa utrymme och tid för samtal. Kris, stress, oro, rädsla och andra negativa situationer är inte det dialogiska samtalets arena. Tvärtom för det till hämmad kreativitet och minskad förmåga att lösa problem. Den professionella samtalsledarens uppgift är att hjälpa till att skapa klimatet för det goda samtalet. Samtalsledarens hållning är att vara intresserad av de människor hen möter. De frågor som ställs i samtalet, ställs av viljan att veta mer och inte som förtäckta påståenden eller som alltför allmänt hållna råd. Det är i samarbete mellan den professionella samtalsledaren och den hjälpsökande som ett möte kan uppstå där ny och användbar kunskap skapas.

... utifrån 3 yrkesmässiga sammanhang.

Jag arbetar med samtal utifrån tre olika yrkesmässiga sammanhang. Det första är inom ramen för det terapeutiska samtalet, familjeterapi, familjerådgivning och det individuella samtalet. Det andra gäller arbetsplatser som via kontinuerlig handledning vill vidareutveckla det dagliga arbetet med barn, ungdomar och vuxna i sina sociala nätverk. Inom ramen för handledning kan jag också erbjuda samtal kring samarbetet inom arbetsgruppen. Jag erbjuder även konsultationer kring ledarskapsutveckling och organisation. Det tredje området gäller kollegor och arbetsplatser som vill vidareutvecklas inom det systemteoretiska fältet med hjälp av en pedagogisk ram.

PSYKOTERAPI

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning på relationsorienterad psykoterapeutisk behandling. För mig betyder det att jag, oavsett om det gäller individuella samtal, familjesamtal eller parterapi, vill se den enskilda människan i sitt sammanhang. Människan är en del i ett större system av relationer. När det uppstår mänskliga problem och bekymmer är det viktigt att utforska människans egna förutsättningar och resurser. Det är också viktigt att undersöka vilken hjälp som finns att hämta i personens nära relationer.

Vi lever alla med uppfattningar om oss själva och om våra medmänniskor och våra verklighetsuppfattningar kan se olika ut. Min utgångspunkt i det terapeutiska arbetet är att vi alla ser världen på vårt eget sätt och bara kan beskriva den utifrån det perspektivet.

I det terapeutiska samtalet ska alla som deltar få möjlighet att tala och uttrycka sig på sitt eget sätt. I samtalet ska alla också få känna att de andra lyssnar. Alla som deltar i samtalet har också ett ansvar i att lyssna till och försöka förstå hur de andra tänker. Vi har alla våra berättelser att berätta. Berättelser som påverkar våra liv och som går att utveckla. Ökad förståelse för varandra ger ökad förståelse för varandras verkligheter oavsett om vi är vuxna eller barn. Växlingen mellan att tala och lyssna kan både öka förståelse och öka en känsla av makt över det egna livet, av mening och sammanhang. Det terapeutiska samtalet är till för att samtala om viktiga och angelägna samtalsämnen för att bättre kunna hantera livets olika situationer. Att söka professionell hjälp kan vara aktuellt vid olika skeden i livet och vid olika relationsproblem, livskriser, då inspirationen och livslusten sviker eller då man helt enkelt vill satsa på egen mental utveckling.

HANDLEDNING/KONSULTATION

Handledningssamtalet med sin unika möjlighet att få tala, tänka och reflektera över sitt arbete tillsammans med sin handledare och sin arbetsgrupp syftar till att ge nya möjligheter i det dagliga arbetet. Formen för handledningssamtalet kan variera.

Jag handleder sedan flera år yrkesverksamma som arbetar med socialt utredningsarbete eller med behandlande och stödjande insatser. Mina grundläggande teoretiska tankar finns att hämta inom den systemiska och den språksystemiska traditionen. Det kan vara den traditionella ärendehandledningen där den handledde muntligt återberättar och problematiserar sitt arbete. De övriga lyssnar och återger sedan sina tankar och känslor kring vad de hört. Handledningsformen kan också vara direkthandledning och andra samforskande handledningsmetoder. Vid dessa handledningstillfällen är de berörda, patienter/klienter och samverkanspartner inbjudna.

Oavsett handledningsform ser jag som handledarens/konsultens uppgift att leda och ansvara för samtalet. Handledaren ska också arbeta för att finna en trygg och kreativ miljö så att gruppens egna resurser kan utvecklas. Målet är att handledare och de handledda tillsammans kan skapa ett forum där det är tillåtet att öppet bolla tankar kring arbetssituationen, arbetet med klienter/patienter och samarbetet med andra hjälpare i det professionella nätverket.

I samband med utvärderingar, samforskningssamtal eller vid tillfällen där en konsultation eller handledningsprocess avslutas har deltagare ofta talat om "upplevelse av uppmärksamhet" som särskilt hjälpsamt och meningsfullt. Arbetsledning och konsultationer i organisationsfrågor är andra områden där jag kan erbjuda hjälp.

UTBILDNING

Du som vill utbilda dig inom den systemteoretiska traditionen är välkommen att kontakta mig. Jag har under flera år gett olika familj- och nätverksutbildningar på systemisk grund.

Eftersom många efterfrågar utbildning som också ger högskolepoäng samarbetar jag med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Om ni är en arbetsgrupp eller om hela förvaltningen funderar på att vidareutbilda sig kan ni höra av er till mig med den idé ni har så hjälper jag till med kursplan och lämplig litteratur. Det går också bra att vända sig direkt till högskolan. Använd gärna hemsidans länk www.esh.se.

Vidareutbildning är ett viktigt led i den professionella utvecklingen. För mig är det därför angeläget att teoretiska tankar och pedagogik är inspirerande och anpassade till vuxna och yrkeserfarna människor. Utbildningen skall vara lustfyllt upplagt och vara användbar i det praktiska arbetslivet. Deltagarnas egna erfarenheter är alltid den grund som utbildningen skall utgå ifrån.

Vill du läsa utvärderingar från deltagare som gått utbildningar för mig går det bra att vända sig till uppdragsutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

OM MIG

Det är jag som är Jan Pålsson

Jag är socionom, magister i socialt arbete, familjeterapeut och är sedan 1994 leg. psykoterapeut. Jag är också utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Som socionom har jag arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten. Som familjeterapeut har jag arbetat inom socialtjänsten och på Röda korsets center för torterade flyktingar. Under några år var jag arbetsledare inom socialtjänsten och då i verksamheter som öppen förskola, familjecenter, öppenvårdsverksamhet för vuxna missbrukare, ungdomsmottagning och andra verksamheter av stödjande karaktär inom socialpsykiatrin.

Sedan många år tillbaka arbetar jag i privat regi

De första åren var jag en av fyra som ansvarade för Värmdö kommuns familjerådgivning. Under alla åren som egen företagare har jag arbetat med kliniskt psykoterapeutiskt arbete, handledning, konsultationer och med olika utbildningsinsatser. Under de senaste sju åren har jag varit studierektor på Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning. Från och med år 2017 arbetar jag åter igen helt i mitt eget företag. Jag har kvar kontakten och relationen med högskolan och är nu extern lärare och kursansvarig för de grundläggande psykoterapiutbildningarna i familjeterapi.

Mänskliga möten är min huvudsakliga inspirationskälla

Samtalen och möjligheten att få lyssna på andra människors tankar är det som ger mig lust att utvecklas. Jag tänker på alla de kloka människor jag mött på utbildningar, i böckerna både de vi kallar facklitteratur och inte minst alla andra böcker, filmer, konsten, teatern, på konferenser och i workshops. Jag tänker också på alla de som sökt mig för samtalshjälp. För mig är det viktigt att få bli berörd och påverkad av andra och att få möjlighet att känna sig delaktig i andra människors utveckling. De teoretiska inspirationskällorna har förändrats över tid men jag har alltid känt mig hemma i den systemteoretiska traditionen. Från början skolades jag in i den strukturella skolan för att idag vara upptagen med de postmoderna och språksystemiska tankarna.

Mitt sätt att arbeta & tänka beskrivs i två olika antologier

En handledningsantologi där Björn Wrangsjö är redaktör. Boken heter Handledarens erfarenheter i psykoterapi och psykosocialt arbete, kapitlet har rubriken Samforskning - en utvärderingsform i handledning. Mareld heter förlaget boken är utgiven på.
Den andra antologin har titeln Nätverksboken - om mötets möjligheter, Gunnar Forsberg och Johan Wallmark är redaktörerna. Bokförlaget är Liber och min artikel heter Nätverksutredning. Flertalet artiklar i socialt arbete.
Under de senaste åren har mitt intresse för levd erfarenhet och yrkespraxis växt. Den vetenskapliga essän med sina rötter inom fenomenologin och den hermeneutiska vetenskapstraditionen har blivit ett för mig intressant sätt att utforska och mötas kring när det gäller att utvecklas som människa och psykoterapeut. Med inspiration av och ifrån Södertörns Högskola och institutionen för praktisk kunskap lär jag mig utforska och utveckla den vetenskapliga essäns konst.

SKICKA ETT MAIL

Välkommen att maila mig vid intresse av att boka en tid eller om du har några frågor eller funderingar.